fbpx
ចុចដើម្បីរកមើលផ្នែកផ្សេងទៀត

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សដែលរហ័ស ដោយគ្មានការរំខាន ងាយៗ​ មាននៅក្នុងដំណោះស្រាយ Wing Biz+ របស់ធនាគារ វីង។

មិនថាអាជីវកម្មរបស់លោក អ្នកមានទំហំប៉ុណ្ណា រឺប្រភេទអ្វីនោះទេ ធនាគារ វីង បានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធឌីជីថល សំរាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការនៃការបើកប្រាក់បៀវត្ស ដ៏ល្អមួយ ដែលធានានូវការធ្វើលំហូរសាច់ប្រាក់ទាន់ពេលវេលា និងដោយសុវត្ថិភាព។ ប្រព័ន្ធ iBanking របស់យើងធានានូវបទពិសោធន៍អតិថិជនដ៏ល្អបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ចំពោះទាំងនិយោជក និងទាំងនិយោជិត។

កាន់តែពិសេសជាងនេះទៀត ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ធនាគារ វីង នឹងមានការផ្តល់ជូនយ៉ាងពិសេស ទៅកាន់និយោជកដែលជាម្ចាស់ស្ថាប័នទាំងអស់ រួមមានសហគ្រាស រោងចក្រ ក្រុមហ៊ុននិងអង្គការនានា ដែលលោកអ្នកអាចបើកប្រាក់បៀវត្សជូនបុគ្គលិកទាំងអស់ តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល របស់ធនាគារ វីង ដោយមិនគិតថ្លៃសេវាឡើយ

Wing Biz+ លើសពីសេវាកម្មបើកប្រាក់បៀវត្ស

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជក

 • 1<style>
  .col-list.col-list-3>ul>li {
   border-radius: 10px;
  }
</style>

<h3>កំណើនផលិតភាពការងារ</h3>
<ul>
<li>ដំណោះស្រាយបើកប្រាក់បៀវត្សរហ័សដល់បុគ្គលិក</li>
<li>ចំណេញពេលវេលាក្នុងការរៀបចំសាច់ប្រាក់ និងមិនចាំបាច់ត្រូវការតម្រង់ជួររង់ចាំ</li>
<li>កាត់បន្ថយលើការចំណាយផ្សេងៗដែលមិនចាំបាច់</li>
<li>ទទួលបានជំនួយនិងការគាំទ្រផ្សេងៗពីក្រុមការងាររបស់វីងរហ័សទាន់ចិត្ត</li>
</ul>

  កំណើនផលិតភាពការងារ

  • ដំណោះស្រាយបើកប្រាក់បៀវត្សរហ័សដល់បុគ្គលិក
  • ចំណេញពេលវេលាក្នុងការរៀបចំសាច់ប្រាក់ និងមិនចាំបាច់ត្រូវការតម្រង់ជួររង់ចាំ
  • កាត់បន្ថយលើការចំណាយផ្សេងៗដែលមិនចាំបាច់
  • ទទួលបានជំនួយនិងការគាំទ្រផ្សេងៗពីក្រុមការងាររបស់វីងរហ័សទាន់ចិត្ត
 • 2<h3>កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃអាជីវកម្ម</h3>
<ul>
<li>គ្មានហានិភ័យក្នុងការកាន់សាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ</li>
<li>តម្រូវការឯកសារនិងដំណើរការស្នើសុំងាយស្រួលមិនស្មុគស្មាញ</li>
<li>រក្សាបាននូវដំណើរការបើកប្រាក់បៀវត្សប្រកបដោយស្ថេរភាព ដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភពីការលាឈប់របស់បុគ្គលិក</li>
<li>ត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាទុកនូវរបាយការណ៍បើកប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិក និងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច Business Portal របស់វីង</li>
</ul>

  កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃអាជីវកម្ម

  • គ្មានហានិភ័យក្នុងការកាន់សាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ
  • តម្រូវការឯកសារនិងដំណើរការស្នើសុំងាយស្រួលមិនស្មុគស្មាញ
  • រក្សាបាននូវដំណើរការបើកប្រាក់បៀវត្សប្រកបដោយស្ថេរភាព ដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភពីការលាឈប់របស់បុគ្គលិក
  • ត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាទុកនូវរបាយការណ៍បើកប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិក និងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច Business Portal របស់វីង
 • 3<h3>អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ</h3>
<ul>
<li>ធ្វើការបើកប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិក ដោយ<b>ឥតគិតថ្លៃ</b></li>
<li>ទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស (Inward Telegraphic Transfer) ដោយឥតគិតថ្លៃសេវា</li>
<li>ផ្តល់ជូនការថែទាំផ្សេងៗដោយមិនគិតថ្លៃ</li>
<li>ជាជម្រើសដ៏ប្រសើរក្នុងការដាក់ប្រាក់ សន្សំ និងស្នើសុំកម្ចី​ (Loans or fund advancing) សម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោក​ អ្នក</li>
<li>រីករាយជាមួយនឹងសេវាកម្មហរិញ្ញវត្ថុជាច្រើនផ្សេងៗទៀត ជាមួយដៃគូសហការនានា របស់ធនាគារ វីងដូចជា ផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ផ្ញើនិងទទួលប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស ទូទាត់វិក្កយបត្រ ។ល។</li>
</ul>

  អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ

  • ធ្វើការបើកប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិក ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស (Inward Telegraphic Transfer) ដោយឥតគិតថ្លៃសេវា
  • ផ្តល់ជូនការថែទាំផ្សេងៗដោយមិនគិតថ្លៃ
  • ជាជម្រើសដ៏ប្រសើរក្នុងការដាក់ប្រាក់ សន្សំ និងស្នើសុំកម្ចី​ (Loans or fund advancing) សម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោក​ អ្នក
  • រីករាយជាមួយនឹងសេវាកម្មហរិញ្ញវត្ថុជាច្រើនផ្សេងៗទៀត ជាមួយដៃគូសហការនានា របស់ធនាគារ វីងដូចជា ផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ផ្ញើនិងទទួលប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស ទូទាត់វិក្កយបត្រ ។ល។

អត្ថប្រយោជន៍គោលសម្រាប់និយោជិត

 • ដកប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកំណត់ ពីសាខា វីង និងទូ ATM នៅជិតផ្ទះលោកអ្នក ទូទាំងប្រទេស
 • ទទួលបានកាតអេធីអឹមជាមួយនឹងសេវាប្រចាំឆ្នាំទាប
 • ទទួលបានកាតឥណពន្ធនិងកាតឥណទានវីសា ដោយមិនគិតសេវាប្រចាំឆ្នាំដំបូង
 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់សម្រាប់ ការសន្សំ
 • អាចស្នើកម្ចី វីង ឌីជីថលឡូន (កម្ចីទាន់ចិត្ត)ដែលខ្ចីភ្លាម បាន ភ្លាមៗ
 • បង់ទឹក ភ្លើងនិងទូទាត់វិក្កយប័ត្រនានា តាមអេប Wing Bank ដោយមិនគិតថ្លៃ

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

 • បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទបានគ្រប់ប្រព័ន្ធ និងគ្រប់ពេលវេលា
 • ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីធនាគារ វីង ទៅគណនីធនាគារ វីង និងធនាគារដទៃទៀត យ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ KHQR
 • ផ្ញើប្រាក់ងាយៗទៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់២០០ប្រទេសនិងតំបន់ទូទាំងពិភពលោក
 • បង់វិក្កយបត្រតាមអេប​​ Wing Bank យ៉ាងងាយស្រួល ដែលមានដូចជា បង់ទឹកភ្លើង ទិញសំបុត្រឡានក្រុង បង់ធានារ៉ាប់រង បង់ថ្លៃសាលារៀន បង់កម្ចីធនាគារដៃគូ… និងទូទាត់ទៅដៃគូជាច្រើនផ្សេងៗទៀត
 • រីករាយជាមួយនឹងសេវាដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងទេសរបស់ Wing Mall
 • អាចស្នើសុំកម្ចីផ្សេងៗទៀតដូចជា កម្ចីផ្ទះកម្ចីយានយន្ត ឬការបង់រំលស់នានា
 • រីករាយជាមួយសេវាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ដែលមានលើអេប Wing Bank

ដៃគូសហការរបស់យើង

 •  
 •  

ទាក់ទងមកកាន់យើងឥឡូវនេះ!

យើងខ្ញុំចង់ឮពីអ្នក!

This field is required *

This field is required *

This field is required *

Please input a correct email address *

This field is required *

This field is required *

 
 

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ តាមលេខទូរស័ព្ទ 023 999 989 / 012 999 489

ផ្ញើសារមកយើងខ្ញុំតាមគេហទំព័រ ហេ្វសបុកផ្លូវការរបស់ ធនាគារ វីង 
ផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន care.centre@wingbank.com.kh