fbpx

លោកអ្នកចាំបាច់អានដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងយល់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ខាងក្រោមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង។

 1. ១. ការស្នើសុំ និងការទទួលយក
  1. ១. ដែននេះ www.wingbank.com.kh (“គេហទំព័រធនាគារវីង”) ត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងដាក់អោយដំណើរការដោយធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក (“ធនាគារវីង” “យើង” “យើងខ្ញុំ” ឬ “របស់យើង”)។
  2. ២. លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ បង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់រវាងលោកអ្នក (ទោះបីក្នុងនាមខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ ឬក្នុងនាមស្ថាប័នក៏ដោយ) ("លោកអ្នក" ឬ "របស់លោកអ្នក") និងធនាគារវីង។ លោកអ្នកទទួលស្គាល់ថា ខ្លួនបានអាននូវលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមុនពេលចូល និងប្រើប្រាស់វេបសាយធនាគារវីង។
  3. ៣. តាមរយៈការចូលទៅកាន់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង លោកអ្នកទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានព្រមព្រៀងលើការភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចស្របតាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ធនាគារវីងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ បន្ថែម ឬលុបនូវផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះនាពេលណាមួយ​ ដែលការផ្លាស់ប្តូរនោះនឹងត្រូវមានសុពលភាពភា្លម បន្ទាប់ពីការបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រធនាគារវីង។
  4. ៤. វាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នក ក្នុងការពិនិត្យលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះជាប្រចាំ ដើម្បីទទួលបាននូវបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ។ លោកអ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានដឹង និងយល់ព្រមលើរាល់ការកែប្រែនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ តាមរយៈការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបង្ហោះអំពីការកែប្រែលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនោះ។
  5. ៥. ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ និងរាល់ការការប្រែរបស់លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ នោះលោកអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ការចុះបញ្ជី ឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីងនេះ។
  6. ៦. ព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រធនាគារវីង មិនមែនផ្តល់ក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ចែកចាយទៅ ឬប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គល ឬស្ថាប័នណាមួយនៅស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការ ឬប្រទេសណាមួយ ដែលការចែកចាយ ឬប្រើប្រាស់នោះអាចផ្ទុយនឹងច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិ ឬតម្រូវឱ្យយើងខ្ញុំធ្វើការចុះបញ្ជីក្រោមយុត្តាធិការ ឬប្រទេសនោះឡើយ។
  7. ៧. ព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រធនាគារវីង អាចនឹងមានកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធ ភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬការខ្វះខាត រួមទាំង ពិពណ៌នា តម្លៃ ភាពប្រាកដថាមាន និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត។ យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងការកែតម្រូវរាល់កំហុស ភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬការខ្វះខាត និងកែប្រែ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននៅគេហទំព័រធនាគារវីង គ្រប់ពេលវេលា ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។
  8. ៨. បុគ្គលដែលបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង ពីទីតាំងផ្សេងទៀត នោះការប្រើប្រាស់នេះគឺជាឆន្ទៈ និង​ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនតែម្នាក់គត់ចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងតំបន់ ប្រសិនបើមានការតម្រូវដោយច្បាប់ក្នុងតំបន់នោះ។
 2. ២. ការរឹតត្បិតលើការប្រើប្រាស់
  1. ១. គេហទំព័រធនាគារវីង មានគោលបំណងអនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជានីតិជនតែប៉ុណ្ណោះ។
  2. ២. អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែលជាអនីតិជនកំពុងរស់នៅស្ថិតក្រោមយុត្ដាធិការ (ដែនសមត្ថកិច្ច) នោះ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានតម្រូវឱ្យមានការអនុញ្ញាត និងការណែនាំដោយផ្ទាល់ពីឪពុកម្តាយ ឬ អាណាព្យាបាលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង។ ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអនីតិជន លោកអ្នកត្រូវឱ្យឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកអាន និងយល់ព្រម លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះមុនពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង។
 3. ៣. សកម្មភាពហាមឃាត់
  1. ១. លោកអ្នកមិនអាចចូល ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង សម្រាប់គោលបំណងណាមួយផ្សេងពីគោលបំណងដែលយើងខ្ញុំបានអនុញ្ញាតលើគេហទំព័រធនាគារវីងឡើយ។ គេហទំព័រធនាគារវីង មិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានការយល់ព្រមជាក់លាក់ ឬអនុម័ត ដោយយើងខ្ញុំ។
  2. ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង លោកអ្នកយល់ព្រមមិន៖
   1. ក. ទាញយកទិន្នន័យ ឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតជាប្រព័ន្ធពីគេហទំព័រធនាគារវីង ដើម្បីបង្កើត ឬចងក្រងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ដែលជាការប្រមូល ចងក្រង មូលទិន្នន័យ (database)​ ឬថត (directory) ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីយើងខ្ញុំឡើយ។
   2. ខ. ប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង ដោយមិនមានការអនុញ្ញាត រួមទាំងការប្រមូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និង/ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិច ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងផ្ញើអ៊ីមែលដែលមិនមានការស្នើសុំ ឬក្នុងគោលបំណងបង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិ ឬក្រោមការក្លែងបន្លំ។
   3. គ. ស្វែងរក បញ្ឈប់ ឬជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងមុខងារសុវត្ថិភាពរបស់គេហទំព័រធនាគារវីង រួមទាំង លក្ខណៈពិសេសដែលការពារ ឬរឹតត្បិតការប្រើប្រាស់ ឬការថតចម្លងខ្លឹមសារណាមួយ ឬពង្រឹងការកម្រិតលើការប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង និង/ឬ ខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងនោះ។
   4. ឃ. ចូលរួមក្នុងការរៀបចំបង្កើត ឬភ្ជាប់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅកាន់គេហទំព័រធនាគារវីង។
   5. ង. ប្រើប្រាស់សេវាកម្មគាំទ្ររបស់យើងខ្ញុំដោយមិនត្រឹមត្រូវ ឬដាក់របាយការណ៍មិនពិតអំពី ការរំលោភបំពាន ឬការប្រព្រឹត្តខុស។
   6. ច. ចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មណាមួយ ដូចជាការប្រើប្រាស់សំណេរដើម្បីផ្ញើជាមតិយោបល់ ឬសារ ឬប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាញយកទិន្នន័យ (Data Mining) មនុស្សយន្ត ឬឧបករណ៍ប្រមូល និងទាញយកទិន្នន័យស្រដៀងគ្នាណាមួយ។
   7. ឆ. ជ្រៀតចូល រំខាន ឬបង្កើតបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរណាមួយលើគេហទំព័រធនាគារវីង ឬបណ្តាញ ឬ សេវាកម្មដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រធនាគារវីង។
   8. ជ. ប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំធ្វើជាអ្នកប្រើប្រាស់ ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ឬប្រើឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់ អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀត។
   9. ឈ. ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីគេហទំព័រធនាគារវីង ដើម្បីបៀតបៀន បំពាន ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់បុគ្គលដទៃទៀត។
   10. ញ. ប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង ក្នុងលក្ខណៈណាមួយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយយើងខ្ញុំ ឬ ប្រើគេហទំព័រធនាគារវីង និង/ឬមាតិកា សម្រាប់ទាញប្រាក់ចំណូល។
   11. ដ. បំលែង (Decipher), បំបែក (Decompile) រុះរើ ​(Disassemble) ឬ បង្វែរផ្នែកវិស្វកម្ម (Reverse Engineers) ណាមួយនៃកម្មវិធី ឬបង្កើតជាផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រធនាគារវីង។
   12. ឋ. ប៉ុនប៉ងគេចវេសវិធានការណាមួយនៃគេហទំព័រធនាគារវីង ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជៀស ឬ រឹតត្បឹតលើការចូលទៅប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រធនាគារវីង។
   13. ឌ. បៀតបៀន រំខាន បំភិតបំភ័យ ឬគំរាមកំហែងដល់បុគ្គលិក ឬភ្នាក់ងារណាមួយរបស់យើងខ្ញុំ ដែលបានចូលរួមជាផ្នែកណាមួយក្នុងការផ្តល់គេហទំព័រធនាគារវីង ជូនលោកអ្នក។
   14. ឍ. បង្ហោះ ឬបញ្ជូន (ឬប៉ុនប៉ងបង្ហោះ ឬបញ្ជូន) មេរោគ ឬវត្ថុផ្សេងៗទៀត រួមទាំងការប្រើប្រាស់ហួសហេតុ និងការផ្ញើសារដែលមិនចាំបាច់ (ការបង្ហោះអត្ថបទដដែលៗ) ដែលរំខានដល់ការប្រើប្រាស់ និងភាពរីករាយរបស់គេហទំព័រធនាគារវីង ឬកែប្រែ ធ្វើឱ្យខូចគុណភាព រំខាន ផ្លាស់ប្តូរ ឬប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ ទម្រង់ មុខងារ ប្រតិបត្តិការ ឬការថែទាំគេហទំព័រធនាគារវីង។
   15. ណ. លើកលែងតែអាចជាលទ្ធផលនៃឧបករណ៍ស្វែងរកស្តង់ដារ ឬការប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិត ប្រើប្រាស់ បើកដំណើរការ អភិវឌ្ឍន៍ ឬចែកចាយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មណាមួយ រួមបញ្ចូលតែមិនកំណត់ត្រឹម កម្មវីធីស្ពាយដឺ (Spider) មនុស្សយន្ត ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្លែងបន្លំ កម្មវិធីស្ក្រាបពឺ (Scraper) ឬកម្មវិធីអានក្រៅបណ្តាញដែលអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រធនាគារវីង ឬប្រើប្រាស់ ឬបើកដំណើរការសំណេរ (script) ឬកម្មវិធី (software) ផ្សេងទៀតដែលគ្មានការអនុញ្ញាត លើកលែងតែជាលទ្ធផលស្តង់ដារនៃប្រព័ន្ធស្វែងរក ឬ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបើកគេហទំព័រ។
   16. ត. បង្ខូចបង្អាប់ ធ្វើឱ្យខូចកេរ្ដិ៍ឈ្មោះ ឬការបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្សេងៗដល់យើងខ្ញុំ និង/ឬ គេហទំព័រធនាគារវីង។
   17. ថ. ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រធនាគារវីង ក្នុងលក្ខខណៈដែលបំពាននូវច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិជាធរមាន។
 4. ៤. ការអះអាង និងការធានារបស់អ្នកប្រើប្រាស់
  1. តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង លោកអ្នកអះអាង និងធានាថា៖
  2. ក. រាល់ព័ត៌មានចុះឈ្មោះទាំងអស់ដែលលោកអ្នកបានដាក់ស្នើ គឺពិតប្រាកដ ត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្ន និងពេញលេញ។
  3. ខ. លោកអ្នកនឹងរក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានទាំងនោះ ហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានចុះឈ្មោះភ្លាមៗតាមការចាំបាច់។
  4. គ. លោកអ្នកនឹងប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង ដោយស្មោះត្រង់ និងស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានទាំងអស់ រួមទាំងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។
  5. ឃ. លោកអ្នក និងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (affiliate) របស់លោកអ្នកមានសមត្ថភាពស្របច្បាប់ ហើយលោកអ្នកយល់ព្រមប្រតិបត្តិតាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ។
  6. ង. លោកអ្នក និងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (affiliate) របស់លោកអ្នកមិនត្រូវទទួលរងនូវការរឹតត្បិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ឬការរឹតត្បិតផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលបានអនុម័ត ឬស្នើឱ្យអនុម័តដោយប្រទេសណាមួយ អង្គការអន្តរជាតិ ឬយុត្តាធិការណាមួយឡើយ។
  7. ឆ. លោកអ្នកគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើអំពីការរឹតត្បិតការប្រើប្រាស់។
  8. ជ. លោកអ្នក និងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (affiliate) របស់លោកអ្នក មិនត្រូវប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង ក្នុងគោលបំណង ​ខុសច្បាប់ ឬគ្មានការអនុញ្ញាត សកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬការផ្តល់ផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលអាចពាក់ព័ន្ធ នឹងការរឹតត្បិត ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ឬការរឹតត្បិតផ្លូវច្បាប់ដទៃទៀត។
  9. ឈ. លោកអ្នកយល់ព្រមផ្តល់សំណងដល់យើងខ្ញុំ ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ (affiliate) អភិបាល និយោជិត ភ្នាក់ងារ និងអ្នកតំណាងរបស់ធនាគារវីង ហើយផ្តល់សំណងការខូចខាត ការបាត់បង់ ការទាមទារ និងការទទួលខុសត្រូវណាមួយ (រួមទាំងថ្លៃចំណាយសេវាផ្នែកច្បាប់ដោយគណនាជាការផ្តល់សំណងទាំងស្រុង) ដែលអាចកើតឡើងពីការបំពានលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នក ឬកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមណាមួយជាមួយយើងខ្ញុំ។
 5. ៥. ការដាក់ស្នើ
  1. ១. លោកអ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា រាល់សំណួរ មតិយោបល់ ការផ្ដល់យោបល់ គំនិត មតិកែលម្អ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងគេហទំព័រធនាគារវីង ("ការដាក់ស្នើ") ដែលលោកអ្នកផ្ដល់ឱ្យយើងខ្ញុំ គឺមិនមានភាពសម្ងាត់ ហើយត្រូវក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំទាំងស្រុង។ យើងខ្ញុំត្រូវទទួលបានសិទ្ធិផ្តាច់មុខ រួមទាំងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ និងមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ និងការផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានការរឹតត្បិតនៃការដាក់ស្នើទាំងនោះ សម្រាប់គោលបំណងស្របច្បាប់ ឬពាណិជ្ជកម្មណាមួយ ឬគោលបំណងផ្សេងទៀត ដោយមិនចាំបាច់​មានការយល់ព្រម ឬសំណងដល់លោកអ្នកឡើយ។
  2. ២. លោកអ្នកលះបង់សិទ្ធិសីលធម៌ទាំងអស់ចំពោះរាល់ការដាក់ស្នើ ហើយលោកអ្នកធានាថា ខ្លឹមសារនៃការដាក់ស្នើទាំងនោះជាច្បាប់ដើមរបស់លោកអ្នក ឬលោកអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ស្នើ ទាំងនោះ។ លោកអ្នកយល់ព្រមថា មិនមានការទាមទារចំពោះយើងខ្ញុំ សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ ឬការរំលោភបំពាន ជាក់ស្តែងណាមួយ ឬការក្លែងបន្លំនូវកម្មសិទ្ធិណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការដាក់ស្នើរបស់លោកអ្នកឡើយ។
 6. ៦. ទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក ប្រតិបត្តិការ និង ហត្ថលេខា
  1. ១. ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រធនាគារវីង ការផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់យើងខ្ញុំ និងការបំពេញទម្រង់តាមអ៊ីនធឺណិត នឹងត្រូវបង្កើតជាទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក។ លោកអ្នកយល់ព្រមទទួលការទាក់ទងតាមអេឡិចត្រូនិក ហើយអ្នកយល់ព្រមថា រាល់កិច្ចព្រមព្រៀង ការជូនដំណឹង ការបង្ហាញ និងការទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត ដែលយើងខ្ញុំផ្តល់ជូនអ្នកតាមអេឡិចត្រូនិក តាមរយៈអ៊ីមែល និងនៅលើគេហទំព័រធនាគារវីង ស្របតាមផ្លូវច្បាប់ដែលការទំនាក់ទំនងទាំងនេះ ត្រូវចាត់ទុកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ លោកអ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិក កិច្ចសន្យា ការបញ្ជាទិញ និងកំណត់ត្រាផ្សេងទៀត និងចំពោះការបញ្ជូនជាអេឡិចត្រូនិក នូវសេចក្តីជូនដំណឹង គោលនយោបាយ និងកំណត់ត្រានៃប្រតិបត្តិការដែលយើងខ្ញុំបានចាប់ផ្តើម ឬបញ្ចប់ ឬតាមរយៈគេហទំព័រធនាគារវីង។
  2. ២. លោកអ្នកលះបង់រាល់សិទ្ធិ ឬការតម្រូវដែលស្ថិតក្រោមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ វិធាន ឬ ដីកា ដែលតម្រូវឱ្យមានហត្ថលេខាផ្ទាល់ ឬការបញ្ជូន ឬការរក្សាទុកកំណត់ត្រាដែលមិនមែនជាអេឡិចត្រូនិក ឬការទូទាត់ ឬការផ្តល់ឥណទានតាមមធ្យោបាយណាមួយក្រៅពីមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិក។
  3. ៣. លោកអ្នកយល់ព្រមថាការជូនដំណឹង និងសារទាក់ទងនឹងផលិតផល សេវាកម្ម និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់លោកអ្នក ឬស្ថិតនៅក្រោមគេហទំព័រធនាគារវីង ក្នុងពេលណាមួយ។ ការទទួលយក ការប្រើប្រាស់ ឬការទិញផលិតផល សេវាកម្ម និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមាននៅក្នុងសារ និងការជូនដំណឹងនោះ ជាការសម្រេចចិត្ត និងការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកទាំងស្រុង។
 7. ៧. គេហទំព័រ និងមាតិកាតតិយជននៅលើគេហទំព័រធនាគារវីង
  1. ១. គេហទំព័រធនាគារវីង អាចផ្ទុក (ឬលោកអ្នកអាចបញ្ជូនតាមរយៈគេហទំព័រធនាគារវីង) នូវតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត ("គេហទំព័រតតិយជន") ក៏ដូចជាអត្ថបទ រូបថត អត្ថបទ ក្រាហ្វិក រូបភាព ការរចនា តន្ត្រី សំឡេង វីដេអូ ព័ត៌មាន កម្មវិធី និងមាតិកាផ្សេងទៀត ឬអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលជា កម្មសិទ្ធិ ឬប្រភពមកពីតតិយជន ("មាតិកាតតិយជន")។
  2. ២. មាតិកានៅលើគេហទំព័រធនាគារវីង ត្រូវបានផ្តល់ជាមូលដ្ឋាន “ដូច្នេះ” ហើយត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។
  3. ៣. មាតិកានៅលើគេហទំព័រធនាគារវីង អាចមានសេវាកម្ម និងផលិតផល និង/ឬមាតិកាដែលផ្តល់ដោយ ធនាគារវីង ឬភាគីទីបីដែលផ្តល់សិទ្ធិដោយ ធនាគារវីង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រធនាគារវីង។
  4. ៤. គេហទំព័រតតិយជន និងមាតិកាតតិយជននេះ អាចមិន បាន ត្រួតពិនិត្យ ថាមានភាពត្រឹមត្រូវ ភាពសមស្រប ឬភាពពេញលេញដោយធនាគារឡើយ ហើយធនាគារវីងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគេហទំព័រតតិយជនណាមួយតាមរយៈគេហទំព័រធនាគារវីង ឬមាតិកាតតិយជនណាមួយដែលបានបង្ហោះ អាចរកបាន ឬដំឡើងពីគេហទំព័រធនាគារវីង រួមទាំងមាតិកា សុក្រិត្យភាព ការវាយប្រហារ មតិយោបល់ ភាពអាចទុកចិត្តបាន ការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជន ឬគោលការណ៍ផ្សេងទៀតនៃ ឬមាននៅក្នុងគេហទំព័រតតិយជន ឬមាតិកាតតិយជន។
  5. ៥. ការបញ្ចូល ការភ្ជាប់ ឬការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ ឬដំឡើង ទៅគេហទំព័រតតិយជន ឬមាតិកាតតិយជនណាមួយមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការផ្ដល់ការអនុម័ត ឬការគាំទ្រពីយើងខ្ញុំនោះទេ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តចាកចេញពីគេហទំព័រធនាគារវីង ហើយចូលទៅកាន់គេហទំព័រតតិយជន ឬប្រើប្រាស់ ឬដំឡើងមាតិកាតតិយជនណាមួយ នោះលោកអ្នកធ្វើដូច្នេះដោយហានិភ័យរបស់លោកអ្នក ហើយលោកអ្នកត្រូវដឹងថាលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ លែងគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកទៅកាន់គេហទំព័រតតិយជន និងការប្រើប្រាស់មាតិកាតតិយជន។
  6. ៦. លោកអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលខចែង និងលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជន និងការប្រមូលទិន្នន័យនៃគេហទំព័រណាមួយដែលលោកអ្នកចូលប្រើប្រាស់នៅគេហទំព័រធនាគារវីង ឬទាក់ទងនឹងកម្មវិធីណាមួយដែលលោកអ្នកបានប្រើ ឬដំឡើងពីគេហទំព័រធនាគារវីង។ រាល់ការទិញណាមួយដែលលោកអ្នកធ្វើឡើងតាមរយៈគេហទំព័រតតិយជន គឺធ្វើឡើងតាមរយៈគេហទំព័រតតិយជនផ្សេងទៀត និងពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ហើយធនាគារនឹងមិនទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងការទិញនោះ ដែលធ្វើឡើងដោយឡែករវាងលោកអ្នក និងតតិយជន។
  7. ៧. លោកអ្នកយល់ព្រម និងទទួលស្គាល់ថា ធនាគារមិនណែនាំផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រតតិយជនទេ។ លោកអ្នកត្រូវការពារយើងខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីការខូចខាតណាមួយ ដែលកើតឡើងដោយសារការទិញផលិតផល ឬសេវាកម្មទាំងនោះ។ លើសពីនេះ លោកអ្នកនឹងការពារយើងខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីការខូចខាតណាមួយដែលបង្កឡើងដោយលោកអ្នក ឬការខូចខាតដែលកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកទាក់ទងនឹង ឬដោយសារមូលហេតុណាមួយពីមាតិកាតតិយជន ឬទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយគេហទំព័រតតិយជន។
 8. ៨. សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
  1. ១. លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ គេហទំព័រធនាគារវីង គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំ និងប្រភពកូដ (source code) មូលទិន្នន័យ (database) មុខងារ (functionality) កម្មវិធី (software) ការរចនា សំឡេង វីដេអូ អត្ថបទ រូបថត និងក្រាហ្វិកនៅលើគេហទំព័រធនាគារវីង (ជារួម "មាតិកា" (contents)) និងពាណិជ្ជសញ្ញា សេវាសញ្ញា និងនិមិត្តសញ្ញាដែលមានក្នុងនោះ (“ម៉ាក”) គឺជាកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងដោយយើងខ្ញុំ ឬផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឱ្យយើងខ្ញុំ។
  2. ២. មាតិកា និងម៉ាក ដែលមាននៅលើគេហទំព័រធនាគារវីង គឺផ្អែកលើមូលដ្ឋាន “ដូច្នេះ” ហើយមាតិកា ឬម៉ាកទាំងនោះ គឺសម្រាប់តែជាព័ត៌មាន និងការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដល់លោកអ្នកប៉ុណ្ណោះ។ លើកលែងតែមានចែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ ពុំមានផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រធនាគារវីង និងពុំមានមាតិកា ឬម៉ាកណាមួយ អាចត្រូវបានថតចម្លង ផលិតឡើងវិញ ប្រមូលផ្តុំ បោះពុម្ពឡើងវិញ បង្ហោះ បង្ហាញជាសាធារណៈ កូដការ (encoded) បកប្រែ បញ្ជូន ចែកចាយ លក់ ផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬការធ្វើអាជីកម្មផ្សេងទៀត សម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មណាមួយ ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីយើងខ្ញុំឡើយ។
  3. ៣. ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលលោកអ្នកទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង លោកអ្នកត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់ ក្នុងការចូលទៅប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង និងដើម្បីទាញយក ឬបោះពុម្ពច្បាប់ចម្លងនៃផ្នែកណាមួយនៃមាតិកាដែលលោកអ្នកមានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងមិនមែនជាការប្រើប្រាស់លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ។
 9. ៩. ការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រធនាគារវីង
  1. យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិ ប៉ុន្តែមិនមែនជាកាតព្វកិច្ច ដើម្បី៖
  2. ក. ត្រួតពិនិត្យគេហទំព័រធនាគារវីង ចំពោះការរំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។
  3. ខ. ចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់សមស្របចំពោះជនណាដែលបំពានច្បាប់ ឬលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទាំងនេះ តាមឆន្ទានុសិទ្ធិ របស់យើងខ្ញុំទាំងស្រុង រួមបញ្ចូលតែមិនកម្រិតត្រឹម ការរាយការណ៍អ្នកប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ទាំងនោះទៅអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់។
  4. គ. គ្រប់គ្រងគេហទំព័រធនាគារវីង តាមរបៀបដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខ្ញុំ និងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដំណើរការត្រឹមត្រូវនៃគេហទំព័រធនាគារវីង។
 10. ១០. គោលការណ៍ឯកជនភាព
   មរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង លោកអ្នកយល់ព្រមទទួលយកសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចស្របតាម គោលការណ៍ឯកជនភាព របស់យើងខ្ញុំដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ។
 11. ១១. ការបដិសេធ
  1. ១. ព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រធនាគារវីង គឺជាព័ត៌មានទូទៅប៉ុណ្ណោះ។ ខណៈពេលដែលយើងខ្ញុំព្យាយាមរក្សាព័ត៌មានឱ្យមានបច្ចុប្បន្នភាព និងត្រឹមត្រូវ យើងខ្ញុំមិនធ្វើការអះអាង ឬធ្វើការធានាគ្រប់ប្រភេទ ដោយការបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យអំពីភាពពេញលេញ ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពជឿជាក់ ភាពសមស្រប ឬភាពអាចរកបានទាក់ទងនឹងគេហទំព័រធនាគារវីង ឬព័ត៌មាន ផលិតផល សេវាកម្ម ឬក្រាហ្វិកពាក់ព័ន្ធ ដែលមាននៅលើគេហទំព័រធនាគារវីងនេះ សម្រាប់គោលបំណងណាមួយឡើយ។​ ធនាគារវីងអាចធ្វើវិសោធនកម្ម ដកចេញ ឬបន្ថែមសេវាកម្ម និងផលិតផលនៅពេលណាក៏បានតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ លោកអ្នកទទួលស្គាល់ហានិភ័យសម្រាប់ការពឹងផ្អែក លើព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រធនាគារវីងនេះ។
  2. ២. គេហទំព័រធនាគារវីងនេះមិនបង្កើត ឬមិនមានបំណងក្នុងការបង្កើតជាការ​ប្រឹក្សាយោបល់ណាមួយឡើយ។ ធនាគារវីង សូមណែនាំលោកអ្នកឱ្យស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងការបញ្ជាក់ណាមួយពី ធនាគារវីង មុនពេលលោកអ្នកព្យាយាមប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន សេវាកម្ម និងផលិតផលដោយមានភ្ជាប់សំណួរ។
  3. ៣. រាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែង គឺធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាគេហទំព័រធនាគារវីង ដំណើរការដោយរលូន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ធនាគារវីងមិនទទួលខុសត្រូវ ហើយនឹងមិនទទួលកាតព្វកិច្ចនាពេលគេហទំព័រធនាគារវីង មិនអាចប្រើបានជាបណ្តោះអាសន្ន ដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលលើសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងខ្ញុំ។
 12. ១២. ការកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវ
   មានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលក្រុមហ៊ុន ឬអភិបាល និយោជិត ឬភ្នាក់ងាររបស់ធនាគារវីង ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះលោកអ្នក ឬតតិយជនណាមួយ ចំពោះរាល់ការខូចខាត ឬសំណង ដោយផ្ទាល់ ដោយប្រយោល ដោយ​ព្រមាន​ ជាយថាហេតុ ពិសេស ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្ទាល់ រួមបញ្ចូលតែ​កម្រិត​ត្រឹម ការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញ ការខាតបង់ប្រាក់ចំណូល ការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬការខូចខាតផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានការណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតណាមួយក៏ដោយ។ ទោះបីជាមានប្រការផ្សេងចែងផ្ទុយពីប្រការនេះ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំចំពោះលោកអ្នក គ្រប់ពេលទាំងអស់ និងគ្រប់ករណីទាំងអស់ សម្រាប់រាល់ហេតុការណ៍ និងទោះបីជាក្រោមសកម្មភាពណាក៏ដោយ គឺត្រូវកំណត់ត្រឹមថ្លៃសេវាដែលយើងខ្ញុំបានគិតថ្លៃពីលោកអ្នក។
 13. ១៣. ការកែប្រែ និងការបង្អាក់
  1. ១. យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ ឬលុបចេញនូវមាតិកានៃគេហទំព័រធនាគារវីង នាពេល ណាមួយ ឬដោយ​មូល​ហេតុណាមួយ តាមការឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំទាំងស្រុងដោយពុំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងខ្ញុំពុំមានកាតព្វកិច្ចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានណាមួយនៅលើគេហទំព័រធនាគារវីងឡើយ។ យើងខ្ញុំក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬបញ្ឈប់គេហទំព័រធនាគារវីងទាំង​ស្រុង ឬមួយ​ផ្នែក នាពេលណាមួយ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹង។
  2. ២. យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលោកអ្នក ឬតតិយជនណាមួយនូវ​រាល់ការកែប្រែ ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ ការផ្អាក ឬការបញ្ឈប់គេហទំព័រធនាគារវីងឡើយ។
  3. ៣. យើងខ្ញុំមិនធានាថា គេហទំព័រធនាគារវីង​ អាចប្រើប្រាស់បាន​នៅគ្រប់ពេលវេលាឡើយ។ យើងខ្ញុំអាចជួបបញ្ហាផ្នែកហាដវែរ (hardware) កម្មវិធី (software) ឬបញ្ហាផ្សេងទៀត ឬត្រូវការការថែទាំទាក់ទងនឹងគេហទំព័រធនាគារវីង ដែលនាំឱ្យមានការបង្អាក់ ពន្យារពេល ឬកំហុសនានា។ យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ផ្អាក បញ្ឈប់ ឬកែប្រែគេហទំព័រធនាគារវីង នាពេលណាមួយ ឬដោយ​ហេតុផលណាមួយ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់លោកអ្នក។
  4. ៤. លោកអ្នកយល់ព្រមថា យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវអ្វី​ទាំង​អស់ ចំពោះការខាតបង់ ការខូចខាត ឬ ការរអាក់រអួលណាមួយ ដោយលោកអ្នកមិនអាចចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីង ក្នុងអំឡុងពេលដែល​ប្រព័ន្ធ​មិនដំណើរ​ការ​ ឬការបញ្ឈប់​ដំណើរការគេហទំព័រធនាគារវីង។ គ្មានប្រការ​ណាមួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ ត្រូវបានបកស្រាយថា យើងខ្ញុំ​មាន​កាតព្វកិច្ចក្នុងការថែទាំ និងទ្រទ្រង់គេហទំព័រធនាគារវីង ឬផ្តល់ការកែតម្រូវ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬការចេញផ្សាយណាមួយទាក់ទងនឹងគេហទំព័រធនាគារវីងនោះឡើយ។
 14. ១៤. បញ្ញត្តិផ្សេងៗ
  1. ១. លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ និងគោលការណ៍ ឬវិធានប្រតិបត្តិការណាមួយ ដែលយើងខ្ញុំបង្ហោះនៅលើ ឬទាក់ទងនឹងគេហទំព័រធនាគារវីង ត្រូវបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀង និងការយោគយល់ទាំងស្រុងរវាងលោកអ្នក និងធនាគារវីង។ ការខកខានរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការអនុវត្ដសិទ្ធិ ឬបញ្ញត្តិណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់នេះ មិនត្រូវចាត់ទុកជាការលះបង់សិទ្ធិ ឬបញ្ញត្តិនោះឡើយ។
  2. ២. លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ ត្រូវអនុវត្ដយ៉ាងពេញលេញដែលច្បាប់អនុញ្ញាត។ ធនាគារ​អាចអនុប្បទានមួយផ្នែក ឬទាំងស្រុង នូវសិទ្ធិ និង​កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតតិយជនបានគ្រប់ពេល។ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវ ឬរ៉ាប់រងចំពោះការខាតបង់ ការខូចខាត ការយឺតយ៉ាវ ឬការខកខានអនុវត្ដ ដែលបណ្តាលមកពីមូលហេតុណាមួយដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។
  3. ៣. ប្រសិនបើបញ្ញត្តិ ឬផ្នែកណាមួយនៃ លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ ត្រូវបានកំណត់ថាខុសច្បាប់ មោឃៈ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន បញ្ញត្តិ ឬផ្នែកណាមួយនោះ ត្រូវចាត់ទុកថាអាចបំបែកចេញពីលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាព និងអានុភាពនៃបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតឡើយ។ ពុំមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរួម ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ការងារ ឬទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារ ត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងលោកអ្នក និងយើងខ្ញុំ ដោយសារខចែង និងលក្ខខណ្ឌនេះ ឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រធនាគារវីងទេ។
 15. ១៥. ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងយុត្តាធិការ
  1. ១. លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
  2. ២. រាល់វិវាទ បញ្ហា ឬភាពខុសគ្នាណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នេះ នឹងត្រូវដោះស្រាយដោយការចរចាដោយសន្តិវិធី។ ប្រសិនបើគូភាគីមិនអាចព្រមព្រៀងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ វិវាទនោះត្រូវបញ្ជូនទៅដោះស្រាយជាស្ថាពរដោយតុលាការមានសមត្ថកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។